Models mirror
sabeetha ruwanmali 2
images (7)
opinion alindaya
images (6)
Shani Shenaya Wickremasinghe
images (59)
stephanie siriwardhana new
images (5)
  Song of the Day - Lyrics
Piyaneni Ma Nawatha
sudu athirili matha
Pinsara Oba Hara
Mal Pokuru Pokuru Ay
Payanna sandase oya
hadawatha parana son
  Films
Mayakannadi
Bambara Walalla
SANDU
The Doll Master Kore
Aladinge Weldin sinh
Yaara O Dildaara
  Cartoons
Ben 10 Cartoon 17-04
Pancha Cartoon
SUTINMAATIN (140) 20
KUMBICHCHI 24
MAD - 02-10
BEN10- OMNIVERSE (09
  Ladies Article
May 17, 2013  Views 2740
uqyqK msrsiqÿ lsrSug iajdNdúl laf,kai¾ tlla
Jun 08, 2016  Views 2737
fhdok ridhk o%jH ksid
Sep 04, 2012  Views 2740
Ñlka ,sj¾ ´ï,Ü
Mar 13, 2017  Views 2740
w;a hg l¿ meye .ekaùg fyd|u m%;sldrhla
Jul 01, 2016  Views 2739
Sep 30, 2014  Views 2750
.¾NKS iufha Èhjeähdj md,kh fkdlf<d;a
Oct 18, 2012  Views 2742
u;l Yla;sh jeä lr .ekSfï Wml%u
Mar 09, 2018  Views 2749
W;aij wjia:djlg Tißhg .e<fmk ir, fldKavd ú,dis;djla
Aug 15, 2018
view 2745 times
0 Comments

W;aij wjia:djlg Tißhg .e<fmk ir, fldKavd ú,dis;djlaW;aij wjia:djka i|yd Tn Tißfhka ierfikafka kï Tfí flia ne| ilia lr .ekSu jvd;a WÑ;hs' fï ksid wo wm bÈßm;a lrkafka Tng myiqfjka Tng ilia lr .; yels ú,dis;djls' fuh lekaähka nka kñka y÷kajkjd'
m<uq PdhdrEmfha mßÈ lka fol fomiska fnod fjka lr .kak'
2 iy 3 PdhdrEmj, oelafjk wkaoug l=vd l=vd fldgia f.k fyd¢ka nelafldaïí lr iafma% lr .kak'
bkamiq nelafldaïí lr.;a fldgia l%jqka taßhd tflka by<g f.k mska .id .kak' B<Û PdhdrEmh n,kak lk fomi fldgiao tfia mska lr .kak' fïjd 4"5 PdhdrEm n,d wjfndaO lr .kak'
oeka 6 PdhdrEmfhka fmkajd we;s wdldrhg ishÆu flia fldgia fyd¢ka mSsrd msgqmig f.k mska .id rn¾ máhlska tl;= lr .kak'
oeka 7 jk rEmfha olajd ;sfnk wkaoug ishÆu flia fldgia nelafldaïí lr ta ishÆ fldKavh tlg tl;= lr nka tlla wdldrhg mska lr .kak' fuh 7 rEmfhka wjfndaO lr .kak'
oeka lekaähka nka tl wjidk rEmfha oelafõ'

Wmfoia msgldaÜfÜ nx.,d ykaÈfha ief,daka m%shd ys m%ùK rEm,djkH Ys,amskS risld m%sho¾YkS

igyk - W;am,d iqNdIsks PdhdrEm);=Idr w;m;a;=


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *