Models mirror
Shalini Tharaka with Dog
images (6)
stephanie siriwardhana new
images (5)
yureni noshika
images (25)
DESHI
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
sagara tharanga
Ada Deegeka
Awapasa Ahasata
Nan Suran Bathiyen P
Sandak Wenna Barinam
Ma Neth Kadalle
  Films
Unusum Rathriya
Theeradha Vilaiyattu
Paya Enna Hiruse
Cleopatra
Dhammu
For warririor
  Cartoons
Ben Ten 14.10.2013
AUSTIN and JUSTIN
KATHAREY KUMARA -05
ALI MALLI MAMAI 18
MAYA BANDAHNA 10
Yakiri
  Ladies Article
fpdla,Ü ÜY% jdks,d lma flala
Jul 24, 2015  Views 2798
Jan 05, 2013  Views 2812
cx.u ÿrl;k Ndú;fhka iakdhq frda. yd ms<Sld
Sep 07, 2015  Views 2795
Dec 19, 2014  Views 2800
Apr 11, 2013  Views 2799
ojiu iqjoj;aj bkak .e,fmk fm¾mqï tl f;dard.kak
Jul 02, 2017  Views 2821
Tfí orejdf.a hym;a yeisÍï f.dvke.sh hq;af;a fufyuhs
Feb 09, 2018  Views 2800
mjqf,a mrsfNdackhg mqxÑ j.djla
Apr 22, 2014  Views 2881
W;aij wjia:djlg Tißhg .e<fmk ir, fldKavd ú,dis;djla
Aug 15, 2018
view 2873 times
0 Comments

W;aij wjia:djlg Tißhg .e<fmk ir, fldKavd ú,dis;djlaW;aij wjia:djka i|yd Tn Tißfhka ierfikafka kï Tfí flia ne| ilia lr .ekSu jvd;a WÑ;hs' fï ksid wo wm bÈßm;a lrkafka Tng myiqfjka Tng ilia lr .; yels ú,dis;djls' fuh lekaähka nka kñka y÷kajkjd'
m<uq PdhdrEmfha mßÈ lka fol fomiska fnod fjka lr .kak'
2 iy 3 PdhdrEmj, oelafjk wkaoug l=vd l=vd fldgia f.k fyd¢ka nelafldaïí lr iafma% lr .kak'
bkamiq nelafldaïí lr.;a fldgia l%jqka taßhd tflka by<g f.k mska .id .kak' B<Û PdhdrEmh n,kak lk fomi fldgiao tfia mska lr .kak' fïjd 4"5 PdhdrEm n,d wjfndaO lr .kak'
oeka 6 PdhdrEmfhka fmkajd we;s wdldrhg ishÆu flia fldgia fyd¢ka mSsrd msgqmig f.k mska .id rn¾ máhlska tl;= lr .kak'
oeka 7 jk rEmfha olajd ;sfnk wkaoug ishÆu flia fldgia nelafldaïí lr ta ishÆ fldKavh tlg tl;= lr nka tlla wdldrhg mska lr .kak' fuh 7 rEmfhka wjfndaO lr .kak'
oeka lekaähka nka tl wjidk rEmfha oelafõ'

Wmfoia msgldaÜfÜ nx.,d ykaÈfha ief,daka m%shd ys m%ùK rEm,djkH Ys,amskS risld m%sho¾YkS

igyk - W;am,d iqNdIsks PdhdrEm);=Idr w;m;a;=


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *